VSKM-S10系列
10 W,单路输出,医疗,封装,印刷电路板安装,AC-DC 电源


VSKM-S10 系列

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 库存盘点
VSKM-S10-3R3U 6.6 3.3 2 UL/cUL -- 库存盘点VSKM-S10-3R3U --
VSKM-S10-5U 10 5 2 UL/cUL -- 库存盘点VSKM-S10-5U --
VSKM-S10-9U 10 9 1.1 UL/cUL -- 库存盘点VSKM-S10-9U --
VSKM-S10-12U 10 12 0.9 UL/cUL -- 库存盘点VSKM-S10-12U --
VSKM-S10-15U 10 15 0.7 UL/cUL -- 库存盘点VSKM-S10-15U --
VSKM-S10-24U 10 24 0.45 UL/cUL -- 库存盘点VSKM-S10-24U --
 
Powered By OneLink