FSC-S5系列
5 W,单路输出,底架安装


FSC-S5 系列

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


型号

型号 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 库存盘点
FSC-S5-3R3U 4.1 3.3 1.25 UL/cUL -- 库存盘点FSC-S5-3R3U --
FSC-S5-5U 5 5 1 UL/cUL -- 库存盘点FSC-S5-5U --
FSC-S5-12U 5 12 0.42 UL/cUL -- 库存盘点FSC-S5-12U --
FSC-S5-15U 5 15 0.33 UL/cUL -- 库存盘点FSC-S5-15U --
FSC-S5-24U 5 24 0.21 UL/cUL -- 库存盘点FSC-S5-24U --
 
Powered By OneLink